Revista Transfrontaliera de Stiinte Penale
Institutul Transfrontalier de Studii Internationale si Justitie Penala

Conditii de PublicareArticolele elaborate în vederea publicării se transmit de către autor/autori doar în format electronic la adresa rtsp@ugal.ro, cu precizarea următoarelor detalii :

 • numele și prenumele (complet);
 • funcția și afilierea instituțională;
 • adresa de e-mail și un număr de telefon (preferabil mobil).

Materialele transmise spre publicare se elaborează în limba română, cu diacritice, respectând normele ortografice și ortoepice stablite de Academia Română și nu pot depăși 60.000 de caractere în cazul articolelor științifice, 30.000 de caractere în cazul comentariilor de acte normative, respectiv 20.000 de caractere pentru jurisprudența comentată sau adnotată, toate articolele trebuind sa conțină un abstract de maxim 1.000 de caractere și de cel puțin cinci cuvinte cheie, în limba engleză.

Articolele trimise redacției trebuie să fie originale, nefiind admise republicări ale unor articole deja apărute în alte volume. Totodată, articolele trimise și acceptate spre recenzie nu pot fi transmise spre publicare către alte publicații decât după primirea unui răspuns negativ cu privire la publicarea în Revista Transfrontalieră de Științe Penale sau după 6 luni de când s-a înregistrat materialul la redacția revistei și nu s-a primit nici un răspuns privitor la recenzie și/sau publicare.

Conform Legii nr. 8/1996, acceptarea de către redacție a materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare; conform acestui contract, autorul cesionează cu titlu executiv dreptul de reproducere și de difuzare a operei sale.

În acest sens, RTSP își rezervă următoarele drepturi:

 • să tehno-redacteze articolele în conformitate cu propriile sale reguli;
 • să grupeze articolele care tratează același subiect;
 • să modifice titlurile acestora;
 • să reformuleze, stilizeze și să corecteze unele formulări confuze, neclare, incomplete, fără a aduce atingere fondului de idei al autorului;
 • să publice unele articole în volume separat, ca suplimente ale revistei.

Redacția nu-și asumă nicio răspundere pentru nerespectarea reglementărilor înscrise în legislația privind drepturile de autor. În cazul de plagiat – parțial sau integral – întreaga răspundere, atât juridică (penală, contravențională și/sau civilă) cât și deontologică revine în exclusivitate autorului/autorilor.

De asemenea, în cazul în care între momentul de transmitere a unui articol, indiferent de tipul acestuia (articol, adnotare, comentariu de jurispridență etc.) către revista survin modificări legislative ori revirimente jurisprudențiale, autorul/autorii trebuie să informeze redacția cu celeritate, indicând exact modalitatea în care trebuie efectuate completări sau modificări.

În aceste situații, redacția își rezervă dreptul de a decide nepublicarea articolelor în cazul în care survin astfel de situații, menite a afecta grav conținutul sau prestigiul revistei.

Este recomandat ca articolele să aibă o structură coerentă, organizată pe capitole și sub-capitole și/sau secțiuni și sub-secțiuni, fiind necesară și o concluzie finală, indiferent de forma și de tipul articolului.

În ceea ce privește stilul de redactare, sunt aplicabile imperativ următoarele reguli :

 • Articolele se redactează la 1,5 rânduri și cu același corp de literă, respectiv Times New Roman.
 • Marginile fiecărei pagini sunt de 2,5 cm stanga/dreapta.
 • În cuprinsul materialului, cu excepția titlului acestuia, textul și notele de subsol se scriu cu caractere normale și doar atunci când este cazul pot fi scrise cu caractere cursive/italice, sau subliniate. De asemenea, nu se acceptă ca în text sau în notele de subsol să apară cuvinte sau fraze scrise cu caractere aldine/bold ori integral cu majuscule. Singura excepție de la această regulă o constituie titlurile secțiunilor și/sau subsecțiunilor.
 • În text și în notele de subsol nu sunt permise prescurtări precum: prev., disp., H.G., O.U.G., D-L., D., L., etc., ci se scrie denumirea completă, respectiv: prevăzută, dispozițiile, Hotărârea Guvernului nr., Ordonanța Guvernului nr., Ordonanța de urgență a Guvernului nr., Decretul-Lege nr., Legea nr., etc, singurele prescutrari acceptate în text fiind art., paragr., alin., urm., și la notele de subsol p., t., vol. Totodată, se pot scrie prescurtat numai unele din denumirile codurilor, și anume: C.civ., C.pr.civ., C.pen., C.pr.pen., C.fisc., C.pr.fisc., C.com. Nu se prescurtează, ci se scriu complet: Codul familiei, Codul muncii, Codul silvic, Codul vamal, Codul Aerian etc. De asemenea, nu se scrie v. ori vezi, ci numai a se vedea.
 • Indicarea oricăror acte normative se face numai prin numărul și anul apariției, fără a se indica și ziua adoptării.
 • Denumirile instituțiilor române se scriu întreg, fiind interzise prescurtările. Prin excepție se pot prescurta denumirile unor Organizații Internaționale consacrate: O.N.U., U.E., N.A.T.O., O.E.C.D etc. Este interzisă – în text și în notele de subsol – prescurtarea denumirii următoarelor instanțe de judecată: Curtea Constituțională, Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Penală Internațională, Curtea Internațională de Justiție, Curtea Permanentă Internațională de Justiție.
 • Următoarele categorii de instanțe ori hotărâri de scriu doar prescurtat, după cum urmează: Trib. Galați/ Jud. Galați/ C. Ap. Galați/ S. civ., S. pen., S. com., S. de cont. Adm./ Dec./ Sent./ Înch. În acest context, citările se fac după cum urmează:
  • Jud. Galați, Sent. pen. nr. xxx/201x;
  • Jud. Sectorului 2 București, Sent.civ. nr. xxx/201x.
  • Trib. Galați, S. a II-a pen., Dec. nr. xxx/201x;
  • C. ap. Galați, S. a IV-a civ., Dec. nr. 312/2004;
  • Înalta Curte de Casație și Justiție, S. pen., Dec. Nr. xxx/201x;
  • Curtea Supremă de Justiție, Secțiile unite, Dec. Nr.XXX/19xx;
  • Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul de 9 judecători, Dec. nr. xxx/201x;
  • Curtea Constituțională, Dec. Nr. xxx/201x;
 • În notele de subsol prenumele autorilor se scrie numai cu inițiala iar numele acestora se scrie complet, dar niciodată cursiv/italic, subliniat ori cu MAJUSCULE. Ex: I. Dogaru, Gh. Ivan, C. Bîrsan, I. T. Ștefănescu, C. L. Popescu.
  • Dacă sunt doi-patru autori ai unei lucrări, se trec toți, despărțiți prin virgulă. Ex : N. Popa, I. Dogaru, Gh. Dănișor, D.C. Dănișor.
  • Dacă sunt mai mult de patru coautori, se scrie, după caz, numai numele primului și în continuare ș.a. ori numele autorului coordonator.
 • Denumirea cărților sau a articolelor publicate în reviste de specialitate – românești sau străine – se scrie integral fie cursiv/italic, fie subliniat. Dacă titlul este într-o limbă străină se scrie în această limbă.
 • Toate publicațiile se scriu cu titlul integral și subliniate, fiind interzisă orice prescurtare. Prin excepție, publicațiile oficiale ale statului român, ale altor state și ale Uniunii Europene se scriu cu titlu integral, în conformitate cu modul în care aceste publicații își scriu însele titlul.
 • În cazul materialelor în care predomină citarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și ale instanțelor Uniunii Europene se acceptă, în mod excepțional, următoarele prescurtări:
  • C.E.D.O. = Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
  • Comisia = Comisia Europeană a Drepturilor Omului;
  • Convenția = Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
  • C.E.D.H. , Recueil des arrets et decisions;
  • E.C.H.R. , Reports of Judgements and Decisions;
  • Seria A = Serie A: Arrets et decisions A Series: Judgements and Decisions;
  • D.R. = Decisions et rapports = Decisions and Reports;
  • G.C. = Grande Chambre;
  • C.J.U.E. = Curtea de Justiție a Uniunii Europene;
  • T.U.E. = Tribunalul Uniunii Europene.
 • Denumirile editurilor române ori străine se scriu doar în formă completă, fără prescurtări.

 • Modul de citare al volumelor este următorul: inițiala prenumelui și numele, titlul exact și complet. De pildă, I. Dogaru, P. Draghici, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor în reglementarea NCC. Ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, București, 2014, p. 129. În cazul volumelor scrise de mai mulți autori și în care la fiecare capitol este nominalizat autorul citarea se face astfel: C. Stătescu, Fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu, ca izvor de obligații, în ”Drept civil. Teoria generală a obligațiilor” de C. Stătescu, C. Bîrsan, Editura All Beck, București, 1999, p. 121 și urm.
 • Totodată, trebuiesc avute în vedere că deciziile și culegerile de decizii ale fostului Tribunal Suprem, ale fostei Curți Supreme de Justiție și ale actualei Înalte Curți de Casație și Justiție se citează astfel:
  • Culegere de decizii. De pildă: Culegere de decizii 1985, p. 27;
  • După 1990 se scrie Buletinul jurisprudenței 1998, p. 27.
  • Tribunalul Suprem, S. civ., Dec. Nr. 772/1985, în Culegere de decizii 1985, p. 103; Curtea Supremă de Justiție, S. civ., Dec. Nr. 714/1999, în Buletinul jurisprudenței 1999, p. 105;
  • Înalta Curte de Casație și Justiție, S. pen., Dec. Nr. 6100/2003, în Buletinul jurisprudenței 2003, p. 735.
 • În cazul adnotărilor, autorul elaborează numai nota și, totodată, atașează, în extenso, hotărârea adnotată, aceasta din urmă titrându-se și rezumându-se de redacția revistei. De asemenea, în cazul notelor se adnotează numai ultima hotărâre pronunțată într-o cauză. Dacă nu s-a formulat nici o cale de atac până la momentul publicării articolului, se precizează aceasta pe sentința primei instanțe. Acolo unde este considerat util și necesar, se poate atașa, tot în extenso, și sentința primei instanțe ori decizia instanței unde a fost exercitată calea de atac. Aceste elemente nu se aplică dacă apelul/recursul s-a respins ca tardiv, nemotivat, netimbrat, etc.Toate lucrările și jurisprudența citate se indică numai în notele de subsol. Nu se primesc materiale cu bibliografia și jurisprudența trecute la sfârșitul acestora.
 • Notele de subsol se numerotează în continuare, nu se reia numărătoarea pe fiecare pagină.

PROCES DE EVALUARE


Toate lucrările propuse spre publicare sunt analizate într-o primă etapă în cadrul redacției revistei și transmise apoi spre evaluare de tip «blind peer-review» de către doi recenzenți de specialitate. Procesul de recenzie se bazează pe criteriile de evaluare prezentate mai jos și are în vedere valoarea științifică a articolelor, prestigiul științific al autorilor, precum și caracterul de noutate.


CRITERIILE DE EVALUARE


Autorului îi va fi transmis avizul redacției, cu una din următoarele rezoluții:

 • Articol recomandat pentru publicare fără nicio observație.
 • Articol recomandat pentru publicare cu sugestii, a căror punere în aplicare în articol rămâne la alegerea autorului.
 • Articol recomandat pentru publicare cu observații și recomandări, cu solicitarea expresă adresată autorului de a le respecta întocmai.

Conform Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, acceptarea de către redacție a materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare; potrivit acestui contract, autorul cesionează cu titlu exclusiv dreptul de reproducere și de difuzare a operei sale. Contractul de editare se reziliază de drept dacă, până la data corecturii finale a numărului de revistă au survenit modificări legislative ori jurisprudențiale importante cu influență asupra conținutului problematicii tratate.

Redacția nu-și asumă nicio răspundere în caz de plagiat, întreaga răspundere, atât juridică (civilă, contravențională, penală, după caz), cât și deontologică revenind în exclusivitate autorului.